HOMEPAGE »ข้อมูลสหกรณ์»โครงสร้างสหกรณ์
คณะเจ้าหน้าที่
นางสาว อารีวรรณ เสียงใหญ่
ผู้จัดการ
081-808-6939
นางสาว พีรนุช ดาราชาติ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
081-981-4512
นางสาว โยษิตา ยอดปรีดา
เจ้าหน้าที่การเงิน
086-709-3408
นางสาว กนกวรรณ สุดสอาด
เจ้าหน้าที่บัญชี
081-234-3376
นาง วีณา พัดจาด
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
089-806-6686
นาย กิติภูมิ สุวรรณ์นัง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
086-513-1360
นางสาว ตุลมาส คงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
080-425-4141
นางสาว อารีย์วรรณ เกตุงาม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
081-857-5571
นาง อัมพร ทรงศิลป์
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
080-021-2941
นาง เอมอร สังขพัฒน์
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
088-689-4922
นางสาว นงพงา เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
089-259-5271
นาง สุชัญญา ศักดิ์บุญญารัตน์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
083-927-5749
นาง เดือนเพ็ญ โกจิ๋ว
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
081-758-9878
นางสาว มาริสา ทรัพย์สงเคราะห์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
081-006-3185
นาง พันธุ์วดี คณโททอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
084-394-3989
นาง ชุติมา นาขวัญ
เจ้าหน้าที่ประมวลผล
นาง วนิดา ตันทอง
แม่บ้าน 086-124-3613
นาย ทวี หลักรอด
นักการภารโรง 086-173-3080
นาย ปรีชา ทองปาน
พนักงานขับรถ 089-457-0494
นาย วิทย์ น้ำผึ้ง
ยามรักษาการณ์ 086-1708603
คณะกรรมการดำเนินการ
คณะที่ปรึกษา
คณะผู้ตรวจสอบ
คณะเจ้าหน้าที่