HOMEPAGE »ข้อมูลสหกรณ์»เกี่ยวกับสหกรณ์
พันธกิจ

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายแก่บุคลากร ทุกฝ่าย

2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารและดำเนินการ

3. ส่งเสริมให้มีมาตรการในการออมเงินของสมาชิก

4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก

5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารข้อมูลของสหกรณ์ให้เป็นระบบ สมาชิกได้รับการบริการได้อย่างทั่วถึง

ประวัติสหกรณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ทำเนียบประธานกรรมการฯ
ข้อบังคับสหกรณ์
เบอร์ติดต่อภายใน