ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าถวายอาคารสหกรณ์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการพระราชดำริ