ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการ ร่วมเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ พระราชวังดุสิต