ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / สวัสดีปีใหม่ 2557 : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ( สอ.ครู ประจวบคีรีขันธ์ )