ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / รับเงิน สสอค.(ครูไทย) วันที่ 4/02/2557