ภาพกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด / มอบเงินสวัสดิการสมาชิก มอบให้แด่ผู้รับผลประโยขน์ของ ส.ท.สุชาติ บุญประเสริฐ