HOMEPAGE »ข่าวสารสหกรณ์
SELECT YOUR STYLE :
รายชื่อผู้เสียชีวิต (ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ)

สมาชิกเสียชีวิตที่ยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์  ณ  เดือน   มกราคม   พ.ศ.2560
แจ้งยอดสมาชิกเสียชีวิตยังไม่ได้รับเงินสงเคราะห์  ณ  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2560    จำนวน  ทั้งสิ้น   313  ราย   ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์ 

1

7208

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.ศิริ   ช่วงอรุณ

02  พ.ค. 56

นางวรรณาภรณ์  รักษ์รอ

สพป.ปข.เขต 2 บำนาญ  อ.หัวหิน

2

6701

สมทบ บิดา - มารดา

นายสี ระไวกลาง

03  พ.ค. 56

นายรชต  ระไวกลาง

ร.ร.ธนาคารออมสิน

3

5753

สมทบ บิดา - มารดา

ร.อ.แม้น  จิตร์เกษม

06  พ.ค. 56

นางวิมลศรี  กาญจนโรจน์

สพป.ปข.เขต 2 บำนาญ  อ.ปราณบุรี

4

5540

สมทบ บิดา - มารดา

นายสาย  แสงฉาย

17  พ.ค. 56

นางสุนันทา  หลีประภา

ร.ร.เทศบาลวัดธรรมมิการาม

5

6375

สมทบ บิดา - มารดา

นายเย็น  พาจร

25  พ.ค. 56

นายประยูร  พาจร

ร.ร.บ้านห้วยสัก

6

5265

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมบุญ  คล่องงานฉุย

27  พ.ค. 56

นางบุญสม  แขยินดี

ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

7

6312

สมทบ บิดา - มารดา

นางแจ่มจันทร์  สาตะรักษ์

29  พ.ค. 56

นายวัฒนา  สาตะรักษ์

ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว

8

7019

สมทบ บิดา - มารดา

นางลิ้นจี่   หนูน้อย

31  พ.ค. 56

นางธนวรรณ  บุญเพ็ง

ร.ร.บ้านหนองคร้า

9

6550

สมทบ บิดา - มารดา

นางเจียร  ถาวรนันท์

02  มิ.ย.  56

นางสาวจันทนาถาวรนันท์

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

10

5990

สมทบคู่สมรส

นายวงศธรจีรวุฒิ

07  มิ.ย.  56

นางผกาแก้ว  จีรวุฒิ

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

11

5409

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมบุญ   ดอนสลัด

11  มิ.ย.  56

นางองุ่น  ศิริพิศ

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ. ทับสะแก

12

5244

สมทบ บิดา - มารดา

นางพักตร์  วัดขนาด

15  มิ.ย.  56

นางจารุมนต์   ม่วงงาม

ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

13

5672

สมทบ บิดา - มารดา

นายแสวง  เขียวไปรเวช

21  มิ.ย.  56

นายสุรินทร์  ดวงศิริ

ร.ร.บ้านพุใหญ่

14

5647

สมทบ บิดา - มารดา

นายลักษณ์  กิจคุณธรรม

26  มิ.ย.  56

นายประมวล  กิจคุณธรรม

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

15

6294

สมทบ บิดา - มารดา

นางเสนาะ   อ่อนตัน

28  มิ.ย.  56

นางนันท์ทิวา   สวัสดิ์ตาล

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน

16

5610

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญมาก  ผลประดิษฐ์

28  มิ.ย.  56

นายไมตรี  ผลประดิษฐ์

ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพ  35

17

6363

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญตา  สาจันทร์

12  ก.ค.  56

นายลิขิต  สาจันทร์

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาฯ

18

6982

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมเพียร  สาคร

15  ก.ค.  56

นางโสภา  บุญเจือ

ร.ร.บ้านธรรมรัตน์

19

6229

สมทบ บิดา - มารดา

นายมี  ป้านทอง

26  ก.ค.  56

นายชัยรัตน์  ป้านทอง

35/1 ม.3 ต.กุยบุรี  อ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ  77150

20

5814

สมทบ บิดา - มารดา

นางจวน  ประพันธ์บัณฑิต

28  ก.ค.  56

นางสาวสุพรรณี  ประพันธ์บัณฑิต

ร.ร.บ้านในล็อค

21

7065

สมทบ บิดา - มารดา

นางร่ม  แจ่มจันทร์

02  ส.ค.  56

นายอุทัย  กรุงศรีเมือง

สนง.กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์ 

22

7099

สมทบ บิดา - มารดา

นางหนู  ทรายแก้ว

05  ส.ค.  56

นางสาวนงนาจ   ทรายแก้ว

ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย

23

5899

สมทบ บิดา - มารดา

นายพยัตต์กาญจนพันธ์

18  ส.ค.  56

นางทองศิริ  ตันเจริญ

ร.ร.ค่ายธนะรัชต์

24

5860

สมทบ บิดา - มารดา

นายเจริญ  มะโนรส

25  ส.ค.  56

นางทองใบ   มะโนรส

ร.ร.กิตติคุณ

25

5498

สมทบ บิดา - มารดา

นางอ่อน  ขำจริง

16  ก.ย.  56

นางกัญจน์อมร  ขำจริง

สนง.กองการศึกษาเทศบาลเมืองหัวหิน

26

5608

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุก  กระจ่างดวง

26  ก.ย.  56

นางสวงค์  ผลประดิษฐ์

ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพ ที่ 35

27

5509

สมทบ บิดา - มารดา

นายหัด  สายสกล

08  ต.ค.  56

นายขจร  สายสกล

ร.ร.บ้านย่านซื่อ

28

7044

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองหยิบ   กุณาฑลต์

08  ต.ค.  56

นายอดุลย์  กุณาฑลต์

ร.ร.บ้านดอนสำราญ

29

6766

สมทบ บิดา - มารดา

นายกล้า  เพลินจิตร

20  ต.ค.  56

นางนิติมา  แก้วไพร

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

30

5925

สมทบ บิดา - มารดา

นายโลด  แคลนกระโทก

20  ต.ค.  56

นายสุรชัย  แคลนกระโทก

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี  1

31

5890

สมทบ บิดา - มารดา

นายประจวบ  โอ่เอี่ยม

24  ต.ค.  56

นางเบญจมาศ   แสงโพลง

ร.ร.บ้านวังน้ำเขียว

32

6530

สมทบ บิดา - มารดา

นายจวน  เปี่ยมพอดี

25  ต.ค.  56

นางจิตรธิมา  สืบภู่

สพป.ปข.เขต  2 บำนาญ  อ. กุยบุรี

33

6176

สมทบ บิดา - มารดา

นายละม้าย  หนูเกื้อ

24  ต.ค.  56

นางสงวน  โรจนบำรุง

สพป.ปข. เขต 1  บำนาญ  อ.บางสะพาน

34

6547

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุนทร   การะเกตุ

06  พ.ย.  56

นายอภิชาต  การะเกตุ

ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

35

6056

สมทบ บิดา - มารดา

นายผ่อน  วรรณวงษา

10  พ.ย. 56

นายสำเนาว์วรรณวงษา

สพป.ปข. เขต 1  บำนาญ  อ.บางสะพาน

36

7366

สมทบ บิดา - มารดา

นางเฉลิม  เจียมใจ

14  พ.ย. 56

นายกฤตย์  เจียมใจ

ร.ร.บ้านเขาน้อย

37

5326

สมทบ บิดา - มารดา

นายผ่อน  ชูแก้ว

15  พ.ย. 56

นางอัจฉรา  ชูแก้ว

ร.ร.บ้านพยอม

38

6699

สมทบ บิดา - มารดา

นางสายสมร  คงเจริญ

16  พ.ย. 56

นางถนอมศรี  ถือพุดซา

ร.ร.บ้านสวนหลวง

39

5867

สมทบ บิดา - มารดา

นายแก้ว  ยะโสธร

15  พ.ย. 56

นายวิชัย  ยะโสธร

ร.ร.วัดปากคลองเกลียว

40

6361

สมทบ บิดา - มารดา

นางซ่วน  เคหา

30  พ.ย. 56

นายจรูญ  เคหา

ร.ร.บ้านคลองลอย

41

5995

สมทบ บิดา - มารดา

นายประสงค์   อาจสัญจร

06  ธ.ค. 56

นางสำลี  แดงนวล

ร.ร.ยางชุมวิทยา

42

5991

สมทบ บิดา - มารดา

นายสิ่น  พวงมีชัย

06  ธ.ค. 56

นางเสาวนีย์   ปักษา

ร.ร.เกี้ยวกวง

43

5504

สมทบ บิดา - มารดา

นายแกร  ปรางงาม

13  ธ.ค. 56

นายสมบูรณ์  ปรางงาม

ร.ร.หนองหญ้าปล้อง

44

5546

สมทบ บิดา - มารดา

นางใจ  คล่องแคล่ว

15  ธ.ค. 56

นางนิทธิรา  คล่องแคล่ว

ร.ร.บ้านตำหรุ

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์ 

45

6086

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองสุข  ลูกอินทร์

22  ธ.ค. 56

นายนุกูล   ลูกอินทร์

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 2

46

5377

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมศรี   ชาญยุทธกูล

23  ธ.ค. 56

นางสาวศิริพร   ชาญยุทธกูล

บำนาญ  ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

47

5736

สมทบ บิดา - มารดา

นางเนื่อง   เซ่งบุญตั่น

27  ธ.ค. 56

นางสาวนงเยาว์  เซ่งบุญตั่น

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน

48

7153

สมทบ บิดา - มารดา

นางหนอยพูลพิพัฒน์

02  ม.ค. 57

นายพเยาว์  พูลพิพัฒน์

ร.ร.อานันท์

49

5931

สมทบ บิดา - มารดา

น.ท.บุญฤทธิ์   อดุลยวงษ์

03  ม.ค. 57

นางอมรา  วัฒนรอด

ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

50

6774

สมทบ บิดา - มารดา

นางเรียน     ช้อยเครือ

05  ม.ค. 57

นางสาวบุญเรียม  บุญชาล

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 2

51

7116

สมทบ บิดา - มารดา

นายสนั่น   สมบัวชื่น

07  ม.ค. 57

นายวิศณุ   สมบัวชื่น

ร.ร.รัชตวิทยา

52

5581

สมทบ บิดา - มารดา

นางถวิล  เกาะน้อย

08  ม.ค. 57

นายวัชรินทร์  เกาะน้อย

ร.ร.บ้านมะเดื่อทอง

53

6874

สมทบ บิดา - มารดา

นางระเบียบ  กล่ำศรี

11  ม.ค. 57

นายจเร  กล่ำศรี

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ. บางสะพาน

54

6844

สมทบ บิดา - มารดา

นางอำไพ  วัฒนากร

15  ม.ค. 57

นางสาวนภัสนันท์  วัฒนากร

ร.ร.เทศบาลวัดหนองแก

55

6177

สมทบ บิดา - มารดา

นางเฉลียว  ตูวิเชียร

16  ม.ค. 57

นางชลิตา  กองแก้ว

ร.ร.บ้านดอนกลาง

56

5569

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองสุข  สุวรรณนัง

23  ม.ค. 57

นายประจวบ  สุวรรณนัง

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

57

6051

สมทบ บิดา - มารดา

นางสาง  พรหมสุวรรณ

25  ม.ค. 57

นางสายวสันต์    กำบัง

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ. บางสะพาน

58

5715

สมทบ บิดา - มารดา

นางน้อย  วงศ์แหวน

30  ม.ค. 57

นางนันทิยา  ศรีสวัสดิ์

สพป.ปข.เขต 2 บำนาญ  อ. สามร้อยยอด

59

5318

สมทบ บิดา - มารดา

นางอิง  คีรีนิล

01  ก.พ. 57

นางนกแก้ว  นวลละออง

ร.ร.บ้านดอนกลาง

60

5618

สมทบ บิดา - มารดา

นางชุ้น  แก้วแดง

02  ก.พ. 57

นางจตุพร  แก้วแดง

ร.ร.มัธยมนพคุณ

61

6206

สมทบ บิดา - มารดา

นางม่วยเตียงศิริตา

12  ก.พ. 57

นางพรทิพย์  กุสาวดี

ร.ร.กิตติคุณ

62

6986

สมทบ บิดา - มารดา

นายแล  วงษ์แหวน

16  ก.พ. 57

นายวีรศักดิ์  วงษ์แหวน

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

63

7073

สมทบ บิดา - มารดา

นางทัย  งาทอง

21  ก.พ. 57

นายประวัฒน์  งาทอง

ร.ร.บ้านทุ่งสีเสียด

64

6688

สมทบ บิดา - มารดา

นายเล้ง  กลั่นศรี

21  ก.พ. 57

นางชนิตา  กลั่นศรี

ร.ร.บางสะพาน

65

6373

สมทบ บิดา - มารดา

นางดาจิง  แซ่ตั้ง

01  มี.ค. 57

นางสาวภาวิณี  เทียมเพชร

ร.ร.บ้านปรือน้อย

66

7098

สมทบ บิดา - มารดา

นายมี  ทรายแก้ว

08  มี.ค. 57

นางสาวนงนาจ  ทรายแก้ว

ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย

67

7026

สมทบ บิดา - มารดา

นายประชิตร  ดำเหลื่อม

10  มี.ค. 57

นางปัณฑรี  พรมเสนะ

หน่วยกลาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต 

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์ 

 

68

5544

สมทบ บิดา - มารดา

นายสำรวย  เกิดแก้ว

10  มี.ค. 57

นางปัญญตา  สายทองดี

สพป.ปข. เขต 2  บำนาญ  อ.ปราณบุรี

 

69

4404

สมทบคู่สมรส

นายวิฑูรย์  วรวัฒน์ธนกุล

10  มี.ค. 57

นางสาวสุวรรณา  ดีศีลธรรม

410/5-6 ม.1 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ

 

70

5658

สมทบ บิดา - มารดา

นางตังกวย  แซ่เตียว

20  มี.ค. 57

นางสาวสุนทร  แซ่เตียว

ร.ร.บ้านสามร้อยยอด

 

71

6092

สมทบ บิดา - มารดา

นางอำไพ  เล็กมาก

21  มี.ค. 57

นายอนุวัตร์  เล็กมาก

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 2

 

72

6269

สมทบ บิดา - มารดา

นางเหมือน  พลศร

22  มี.ค. 57

นายวาที  พลศร

ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง

 

73

5676

สมทบ บิดา - มารดา

ส.ต.ชะเอม  พุ่มคุ้ม

02  เม.ย. 57

นางสาวนพพนันท์  พุ่มคุ้ม

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน

 

74

5786

สมทบ บิดา - มารดา

นายมนต์ชัย  ลิ้มพัฒนกุล

07  เม.ย. 57

นางพวงรัตน์  ทิพรัตน์

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ. ทับสะแก

 

75

7029

สมทบ บิดา - มารดา

นางละมัย  ฉิมพาลี

07  เม.ย. 57

นายอนันต์  จันทวรรณโณ

ร.ร.บ้านดอนสำราญ

 

76

5875

สมทบ บิดา - มารดา

นายวงค์  ดวงสวัสดิ์

12  เม.ย. 57

นางสำเนาว์  จันทร์ชูกลิ่น

ร.ร.ธนาคารออมสิน

 

77

6686

สมทบ บิดา - มารดา

นางอารีย์  แดนนานาศ

18  เม.ย. 57

นางลัดดา  ชูชื่น

ร.ร.บางสะพานน้อยวิทยาคม

 

78

6257

สมทบ บิดา - มารดา

นางฟอน  จัดภัย

23  เม.ย. 57

นางประคอง  ศรีโมรา

สพป.ปข. เขต 1  บำนาญ  อ.ทับสะแก

 

79

7154

สมทบ บิดา - มารดา

นายมนัส  ภะวังคะพินธุ์

24  เม.ย. 57

นางนุชจรินทร์  สิงห์เล็ก

ลาออกจาก สอ.ปข.

 

80

5438

สมทบ บิดา - มารดา

นายเถ็กหิ้น  เอกกะยอ

24  เม.ย. 57

นางกฤษณา  โกมะลานนท์ 

หน่วยกลาง

 

81

5628

สมทบ บิดา - มารดา

นางอารีย์  ภู่ทอง

28  เม.ย. 57

นางกัญญา  ภิรมย์รอด

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

82

6192

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญส่ง  มั่งมี

28  เม.ย. 57

นางสุมาลี  พ่วงสำราญ

ร.ร.บ้านไชยราช

 

83

6975

สมทบ บิดา - มารดา

นางขิ่น  ทองนวลจันทร์

30  เม.ย. 57

นางสาววันดี  ทองนวลจันทร์

ร.ร.หัวหิน

 

84

5219

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองมา  ทินวงศ์

03  พ.ค. 57

นางสาวอรทัย  ทินวงศ์

ร.ร.สามัคคีร่วมจิต

 

85

6646

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.ต.เปลี่ยน  สุวรรณกลาง

05  พ.ค. 57

นางนงเยาว์  สุวรรณกลาง

ร.ร.บางสะพานวิทยา

 

86

6172

สมทบ บิดา - มารดา

นายเจียม  นกแก้ว

12  พ.ค. 57

นายสมชัย  นกแก้ว

ร.ร.บ้านนาวัลเปรียง

 

87

6693

สมทบ บิดา - มารดา

นายประคิ่น  คงพระบาท

18  พ.ค. 57

นางอาภรณ์  วรินทร์รักษ์

สพป.ปข. เขต 1  บำนาญ  อ.บางสะพาน

 

88

6151

สมทบ บิดา - มารดา

นางสำอาง  ฉันทปราโมทย์

18  พ.ค. 57

นางวันทนา  คิดห้วน

สพป.ปข.เขต 1 บำนาญ  อ. ทับสะแก

 

89

7185

สมทบ บิดา - มารดา

นายเทียมเท้ง  แซ่หลิม

24  พ.ค. 57

นางสาวปฤษฎิ์การณ์  ดิษฐอุดมโพธิ์

ร.ร.บ้านบางสะพานน้อย

 

90

5778

สมทบ บิดา - มารดา

นางอิ่ม  แซ่ตั้ง

27  พ.ค. 57

นางสาวจรินทร์ญา   แซ่ตั้ง

ร.ร.ห้วยหนำ

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

 

91

5883

สมทบ บิดา - มารดา

นางชะมด  กินแนมบุญศิลป์

29  พ.ค. 57

นางวิมลพรรณ  รักทอง

ร.ร.ชัยเกษมวิทยา

 

92

6028

สมทบ บิดา - มารดา

นายธนู  เปรมปรีดิ์

30  พ.ค. 57

นายสมพร  เปรมปรีดิ์

ร.ร.วัดปากคลองเกลียว

 

93

7160

สมทบ บิดา - มารดา

นายสมพล  คงพรหม

04  มิ.ย. 57

นางสาวอัจฉรา  คงพรหม

ร.ร.เทศบาลวัดธรรมิการาม

 

94

5755

สมทบ บิดา - มารดา

นายพัลลภ  จั่นเพชร

06  มิ.ย. 57

นายพีระพจน์  จั่นเพชร

สำนักงานกองการศึกษาเทศบาลเมือง

 

95

7245

สมทบ บิดา - มารดา

น.ท.วิเชียร  ไชยานุพงค์

06  มิ.ย. 57

นางชญาณิศา  เชาว์เลิศ

ร.ร.บ้านคั่นกระได

 

96

5439

สมทบ บิดา - มารดา

นายชื้น  วงษ์จินดา

11  มิ.ย. 57

นางชูชีพ  ศรีพลอย

สพป.ปข.เขต  2 บำนาญ  อ. กุยบุรี

 

97

5508

สมทบ บิดา - มารดา

นางลี้  ล้อมแก้ว

13  มิ.ย. 57

นายบุญส่ง  ล้อแก้ว

ร.ร.ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

 

98

5365

สมทบ บิดา - มารดา

ร.อ. จง  มะลิวัลย์

19  มิ.ย. 57

นายพลภัทร์  พุกกะเวส

344 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบฯ

 

99

6111

สมทบ บิดา - มารดา

นายสึก  เดี่ยวฉิ้ม

20  มิ.ย. 57

นายประภิวัฒน์  เดี่ยวฉิมานนท์

เทศบาลตำบลปราณบุรี

 

100

5306

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองเจือน  เจริญศิลป์

07  ก.ค. 57

นางปราณี  กลัดสมบูรณ์

สพป.ปข. เขต 1  บำนาญ  อ.เมือง

 

101

7210

สมทบ บิดา - มารดา

นางปรุง  บุญชัย

07  ก.ค. 57

นางอุไร  บุญทรัพย์

ร.ร.บ้านหนองพลับ

 

102

5404

สมทบ บิดา - มารดา

นางรัตนา  ชัยมงคลรัตน์

09  ก.ค. 57

นางเยาวลักษณ์  ชัยรัตน์ประภา

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. ทับสะแก

 

103

5419

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.อำนวย  ศรีงาม

10  ก.ค. 57

นางนวลฉวี  พลพืช

ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

 

104

6268

สมทบ บิดา - มารดา

นายทองบิน  ทอดสนิท

11  ก.ค. 57

นายสมเกียรติ  ทอดสนิท

ร.ร.บ้านทุ่งยาว

 

105

5470

สมทบ บิดา - มารดา

นางวงษ์  บรรยายแถลง

12  ก.ค. 57

นางพัชรี  อนรรฆเมธี

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  1

 

106

6040

สมทบ บิดา - มารดา

นายชู   โตใหญ่

17  ก.ค. 57

นายจัด  โตใหญ่

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน

 

107

6791

สมทบ บิดา - มารดา

นายจรูญ  ฤทธิ์สาร

30  ก.ค. 57

นางอรทัย  เหล่าบัณฑิตเจริญ

ลาออกจาก สอ.ปข.

 

108

6077

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมบุญ  ลิ้มพัธยาเนตร์

01  ส.ค. 57

นายไพบูลย์  ลิ้มพัธยาเนตร์

ร.ร.วัดทุ่งประดู่

 

109

6732

สมทบ บิดา - มารดา

นางจิตรา   พรรณรัตน์กิตติ

05  ส.ค. 57

นางรัตนา  ฉลวยศรี

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. สามร้อยยอด

 

110

6764

สมทบ บิดา - มารดา

นางขิณ  รักษ์เพชร

17  ส.ค. 57

นางสาวราตรี  รักษ์เพชร

ร.ร.วัดนาผักขวง

 

111

5505

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญธรรม  พูลหนองรี

18  ส.ค. 57

นายแสวง  พูลหนองรี

ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

 

112

7086

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมพร  ชนะ

19  ส.ค. 57

นายวิภาค  ชนะ

ร.ร.รัชตวิทยาคม

 

113

7108

สมทบ บิดา - มารดา

นายนารถ  สาตะรักษ์

21  ส.ค. 57

นายวัฒนา  สาตะรักษ์

ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

114

6584

สมทบ บิดา - มารดา

นางจู  ธีรวิกรานต์

23  ส.ค. 57

นายสุธี  ธีรวิกรานต์

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. หัวหิน

115

7314

สมทบ บิดา - มารดา

นายจวน  มุลกุณี

25  ส.ค. 57

นายมานิตย์  มุลกุณี

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. บางสะพานน้อย

116

5207

สมทบ บิดา - มารดา

นายไสว  เพชรชมทรัพย์

28  ส.ค. 57

นางยุพา  เพชรชมทรัพย์

ร.ร.บ้านหนองยายเอม

117

5835

สมทบ บิดา - มารดา

นางเสย  ม่วงนาค

29  ส.ค. 57

นายเกษม  ม่วงนาค

ร.ร.บ้านหนองไทร

118

6456

สมทบ บิดา - มารดา

นางกิมลั้ง  อบอุ่น

03  ก.ย. 57

นางสาวบังเอิญ   อบอุ่น

ร.ร.วัดทุ่งกลาง

119

5317

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุนทร  คีรีนิล

04  ก.ย. 57

นางนกแก้ว  นวลละออง

ร.ร.บ้านดอนกลาง

120

5422

สมทบ บิดา - มารดา

นายโกศล  เทียนสมบูรณ์

06  ก.ย. 57

นางสาวรักชนก  เทียนสมบูรณ์

ร.ร.บ้านหนองไผ่

121

5388

สมทบ บิดา - มารดา

นางจู้   แซ่ใช้

06  ก.ย. 57

นางสาวอมรรัตน์  ชัยภัทรอมร

ร.ร.อนุบาลทับสะแก

122

6019

สมทบ บิดา - มารดา

นางจำเนียน  พงษ์เนียม

11  ก.ย. 57

นางขวัญจิตร  อำภาวงษ์

ร.ร.บ้านหนองฆ้อง

123

5957

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองเชื้อ  กิตติพันธ์

26  ก.ย. 57

นางสาวณัฐศิริ  กิตติพันธ์

ร.ร.บ้านคอกช้าง

124

6719

สมทบ บิดา - มารดา

นางเมียด  บุญนาค

27  ก.ย. 57

นางอุไรวรรณ  อยู่คง

ร.ร.บ้านหนองตาเย็น

125

6773

สมทบ บิดา - มารดา

นายถิ่น  แซ่ตัน

29  ก.ย. 57

นายไชยา  ไพบูลย์อัตถกิจ

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 2

126

5272

สมทบ บิดา - มารดา

นางท้วน  พวงเดช

02  ต.ค. 57

นางสาวพรสิทธิ์  พวงเดช

ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง

127

5536

สมทบ บิดา - มารดา

นางหีด  ล้ำเลิศ

06  ต.ค. 57

นายประสิทธิ์  ล้ำเลิศ

ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

128

5331

สมทบ บิดา - มารดา

นางเที้ยม  ยังละออ

08  ต.ค. 57

นายสำอางค์หรั่งวัด

เทศบาลตำบลไร่เก่า

129

5349

สมทบ บิดา - มารดา

นางเก็บ  พัฒนวงค์

13  ต.ค. 57

นางบุษกร  ดวงธนู

ร.ร.บ้านดอนมะขาม

130

5919

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญมา   มาดี

13  ต.ค. 57

นางจิรัชญา  วงษ์ประเสริฐ

ร.ร.บ้านสวนหลวง

131

6193

สมทบ บิดา - มารดา

น.ต.เชาว์  กุลดิลก

16  ต.ค. 57

นางวันรวย  พร้อมพันธ์

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. บางสะพาน

132

5208

สมทบ บิดา - มารดา

นางประเสริฐ  เพชรชมทรัพย์

17  ต.ค. 57

นางยุพา  เพชรชมทรัพย์

ร.ร.บ้านหนองยายเอม

133

5596

สมทบ บิดา - มารดา

นายสง่า  โพธิ์ทอง

19  ต.ค. 57

นายนัธวัทย์  คณาสินวิวัฒน์

ลาออกจาก สอ.ปข.

134

5357

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.กำจัด  วิชิตะกุล

26  ต.ค. 57

นางกาญจนา  เกตุเกี้ยว

ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บำรุง

135

5702

สมทบ บิดา - มารดา

นายเขียน  พันธ์จันทร์

30  ต.ค. 57

นางช่างคิด  รามารกูร

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. สามร้อยยอด

136

7142

สมทบ บิดา - มารดา

นางอุบล  สร้อยสังวาลย์

14  พ.ย. 57

นายสิทธิศักดิ์  สร้อยสังวาลย์

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

                                     

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

 

137

5279

สมทบ บิดา - มารดา

น.ต.ประพจน์  เจริญเอม

15  พ.ย. 57

นายปรีชาพล   เจริญเอม

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. เมือง

 

138

5412

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุทิน   บุญมีพิพิธ

23  พ.ย. 57

นายสุทธา  บุญทะศรี

ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

 

139

5515

สมทบ บิดา - มารดา

นายยอดยิ่ง   นิรมิตรานนท์

23  พ.ย. 57

นางจิรพันธ์   สวัสดิ์พิบูลย์

ร.ร.บ้านฝั่งแดง

 

140

6110

สมทบ บิดา - มารดา

นางแข   เดี่ยวฉิ้ม

01  ธ.ค. 57

นายประภิวัฒน์    เดี่ยวฉิมานนท์

เทศบาลตำบลปราณบุรี

 

141

6696

สมทบ บิดา - มารดา

นางสุข  ศรีแสง

08  ธ.ค. 57

นางจินตนา  ลัคนาชัยวงค์

ร.ร.บ้านหนองฆ้อง

 

142

5614

สมทบ บิดา - มารดา

นางเลียบ  ศรีสว่าง

15  ธ.ค. 57

นายณรงค์  ศรีสว่าง

ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

 

143

5686

สมทบ บิดา - มารดา

นางระเบียบ   การะนุช

18  ธ.ค. 57

นางจงกล   ธนะวรรธน์

ร.ร.ห้วยหนำ

 

144

7374

สมทบ บิดา - มารดา

นางคิ้ม  แซ่อุย

26  ธ.ค. 57

นายมนตรี  เสรีรมย์

ร.ร.เมืองปราณบุรี

 

145

6957

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองมาก  เข็มบุปผา

01  ม.ค. 58

นายชัยพร  เข็มบุปผา

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. บางสะพาน

 

146

5872

สมทบ บิดา - มารดา

นางแพรว  ครุฑเสม

05  ม.ค. 58

นายทศพร  ครุฑเสม

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

 

147

5703

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุธน  ตมะวิโมกษ์

05  ม.ค. 58

นางดวงตา  อ้นเหลือง

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. ปราณบุรี

 

148

5682

สมทบ บิดา - มารดา

นางแจ๋ว  รุ่งฟ้า

07  ม.ค. 58

นางสายใจ  พรหมมณี

ร.ร.บางสะพาน

 

149

5352

สมทบ บิดา - มารดา

นางดำ  วิเชียร

12  ม.ค. 58

นางสาวชนรรนภรณ์  สุนทรนนท์

ร.ร.บ้านหนองหอย

 

150

5597

สมทบ บิดา - มารดา

นางพิมพ์  ยี่แพร

15  ม.ค. 58

นางสุพิมล  แก้วฉวี

ร.ร.บ้านวังยาว

 

151

6417

สมทบ บิดา - มารดา

นายมะลิ  แจ่มแจ้ง

18  ม.ค. 58

นายอำนวย  แจ่มแจ้ง

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. หัวหิน

 

152

6498

สมทบ บิดา - มารดา

นางเหี้ยง  ทองรอด

21  ม.ค. 58

นายจำลอง  ทองรอด

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. กุยบุรี

 

153

7038

สมทบ บิดา - มารดา

นางริน  เกษไชย

21  ม.ค. 58

นางนงรัตน์  หุ่นธานี

หน่วยกลาง  จังหวัดลพบุรี

 

154

6950

สมทบ บิดา - มารดา

นายเอื่อน  แถมมี

28  ม.ค. 58

นางรุ่งรัตน์   เอี่ยมน้อย

ร.ร.บ้านคอกช้างพัฒนา

 

155

6208

สมทบ บิดา - มารดา

นางเต้าเลี่ยวแจ่มแจ้ง

29  ม.ค. 58

นางสาวนันทา  สร้อยเสริมทรัพย์

สพป.ปข.เขต  2  บำนาญ  อ. ปราณบุรี

 

156

6960

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมานจิต   พานารถ

04  ก.พ. 58

นางสาวจงกลณี  พานารถ

ร.ร.ปากน้ำปราณวิทยา

 

157

5370

สมทบ บิดา - มารดา

นายแสน     โกษาแสง

05  ก.พ. 58

นายสุบิน   โกษาแสง

ร.ร.บ้านใหม่ลาดวิถี

 

158

6612

สมทบ บิดา - มารดา

นางอนงค์    เพชรคง

12  ก.พ. 58

นางผ่องพรรณ   กล้าแข็ง

ร.ร.บ้านหนองพรานพุก

 

159

6567

สมทบ บิดา - มารดา

นางอุทัย      สุนทร

19  ก.พ. 58

นางศศิหทัย  ศิริพันธ์

ร.ร.เทศบาลวัดธรรมิการามฯ

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

160

5641

สมทบ บิดา - มารดา

นายสมัย     เกตุธิโภค

19  ก.พ. 58

นางสาวไพลิน  เกตุธิโภค

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

161

6502

สมทบ บิดา - มารดา

นางลินจี่     เอี่ยมสะอาด

21  ก.พ. 58

นางสายสมร    แท่นเผือก

ร.ร.บ้านปรือน้อย

162

6847

สมทบ บิดา - มารดา

นางดวงพร  พลราชม

27  ก.พ. 58

นางรัศดาวรรณ   เพียวท์

ร.ร.โรตารี่กรุงเทพฯ

163

6137

สมทบ บิดา - มารดา

นางฉาง       คล้ายพรหม

27  ก.พ. 58

นางอารีย์  คล้ายพรหม

สมาชิกให้ออกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 11

164

5342

สมทบ บิดา - มารดา

นางทัด        แย้มเปลี่ยน

10  มี.ค. 58

นายประเชิญ   แย้มเปลี่ยน

ร.ร.บ้านไร่บน

165

6068

สมทบ บิดา - มารดา

นายอ่วม   จันทร์ใด

10  มี.ค. 58

นางพงษ์พนา  จันทร์ใด

สพป.ปข.เขต  1  บำนาญ  อ. เมือง

166

6445

สมทบ บิดา - มารดา

นางสำรวย  วรชินา

15  มี.ค. 58

นางสุวนิชา  วรชินา

ร.ร.หัวหิน

167

6120

สมทบ บิดา - มารดา

นางแช่ม  ชื่นจิตร์

23  มี.ค. 58

นางสุนันท์  ประสพผล

ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว

168

6835

สมทบ บิดา - มารดา

นายจาง  คำวาสี

24  มี.ค. 58

นางโสภัทรา  บุ่งหวาย

ร.ร.บ้านราษฎร์ประสงค์

169

6660

สมทบ บิดา - มารดา

นายใจ  มงคลอาบ

27  มี.ค. 58

นายถวิล  มงคลอาบ

วก.วังไกลกังวล

170

7334

สมทบ บิดา - มารดา

นายฉลวย  รุ่งเจริญ

03  เม.ย. 58

นายฉลอง  รุ่งเจริญ

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.ปราณบุรี

171

5654

สมทบ บิดา - มารดา

นางสาคร  ลอยบ้านแพ้ว 

08  เม.ย. 58

นายสมเกียรติ  ลอยบ้านแพ้ว

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา  65

172

6453

สมทบ บิดา - มารดา

นางลัดดา  กล่ำกล่อมจิตต์

08  เม.ย. 58

นายวิโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์

ร.ร.บ้านห้วยมงคล

173

5384

สมทบ บิดา - มารดา

นางจรัญ  เพิ่มสมบัติ

09  เม.ย. 58

นางสาวประทุม  เพิ่มสมบัติ

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.เมือง

174

5552

สมทบ บิดา - มารดา

นางสุนี  บัวจีน

13  เม.ย. 58

นางสาวกรวีร์เกษบรรจง

ร.ร.บ้านท่าฝาง

175

6723

สมทบ บิดา - มารดา

นายชัยณรงค์  แต่ผลประเสริฐ

20  เม.ย. 58

นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐ

ร.ร.บ้านหนองกก

176

6915

สมทบ บิดา - มารดา

นางชิต  ขำจริง

24  เม.ย. 58

นายเดชา  ขำจริง

ร.ร.ประชาพิทักษ์

177

5789

สมทบ บิดา - มารดา

นางไทย  ทอดสนิท

25  เม.ย. 58

นายอดุลย์  ทอดสนิท

ร.ร.บ้านไร่ใน

178

6061

สมทบ บิดา - มารดา

นางทิ้ง  แซ่หอ

02  พ.ค.  58

นางจันทนา  สืบเสน

ร.ร.บ้านห้วยน้ำพุ

179

5625

สมทบ บิดา - มารดา

นายเพี้ยน  ผดุงมิตร

07  พ.ค.  58

นางรัมภา  อภัยรี

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.เมือง

180

5593

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมจิตร  ศิลปศร

01  มิ.ย.  58

นางอมรา  ทองถึก

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.บางสะพาน

181

6533

สมทบ บิดา - มารดา

นางพักตร์   หนูน้อย

05  มิ.ย.  58

นายปัญญา  หนูน้อย

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

182

5612

สมทบ บิดา - มารดา

นายลม่อม  แตงทอง

10  มิ.ย.  58

นางเอื้องน้อย   ทอดสนิท

ร.ร.ห้วยยางมิตรภาพที่ 35

                 

                                        

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

183

6358

สมทบ บิดา - มารดา

นายเห้ง  ใยอุบล

10  มิ.ย.  58

นางจรัสศรี  ชัยหา

ร.ร.บ้านไชยราช

184

5259

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.สุเทพ  ตันฑ์เจริญรัตน์

11  มิ.ย.  58

นางรัชนันท์ธรรมาเจริญราช

ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

185

5827

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญทรง  สังข์ฤทธิ์

16  มิ.ย.  58

นางสาคร  ชูจันทร์

ร.ร.บ้านดอนทราย

186

7137

สมทบ บิดา - มารดา

นางเมี่ยวอิม  พงศ์นภาพิไล

22  มิ.ย.  58

นางปนัดดา   จันทร์เฮ้า

ร.ร.หนองพลับวิทยา

187

6085

สมทบ บิดา - มารดา

นายชื่น  ลูกอินทร์

24  มิ.ย.  58

นายนุกูล  ลูกอินทร์

ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี  2

188

6700

สมทบ บิดา - มารดา

นางสอ  ระไวกลาง

29  มิ.ย.  58

นายรชต  ระไวกลาง

ร.ร.ธนาคารออมสิน

189

5215

สมทบ บิดา - มารดา

นายเปลี่ยน  เผือกประคอง

05  ก.ค.  58

นางสาวศิราภรณ์   เผือกประคอง

อบต.หนองตาแต้ม

190

5334

สมทบ บิดา - มารดา

นางแทน  ทวีศรี

13  ก.ค.  58

นางสาวประทีป  ทวีศรี

ร.ร.เทศบาลวัดธรรมิการาม

191

5812

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญยืน  วิเศษสมบัติ

14  ก.ค.  58

นางสาวศิริลักษณ์  จันทวงค์

ร.ร.บ้านหนองคาง

192

6799

สมทบ บิดา - มารดา

นางลำภา  พวงอินทร์

15  ก.ค.  58

นางภัทธนันท์สอิ้งทอง

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

193

5810

สมทบ บิดา - มารดา

นายเยื้อน   รัศมี

23  ก.ค.  58

นางนิยม   ตั้งธรรม

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

194

5202

สมทบ บิดา - มารดา

นายพงษ์  แซ่จิว

23  ก.ค.  58

นางยุพดี  หงษ์ภักดี

ร.ร.บ้านคลองวาฬ

195

5548

สมทบ บิดา - มารดา

นางพยุง  ขันธ์สุวรรณ

01  ส.ค.  58

นางธัญรัตน์  สองสี

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.ปราณบุรี

196

7149

สมทบ บิดา - มารดา

นายฉะอ้อน  ศิลปสธรรม

05  ส.ค.  58

นางอารี  จิตรดำรงค์

ร.ร.อานันท์

197

7072

สมทบ บิดา - มารดา

นางสี  แซ่เหง่า

07  ส.ค.  58

นางบุญธรรม  สมณาวิริยะ

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.บางสะพานน้อย

198

5586

สมทบ บิดา - มารดา

นางกิ่งแก้ว  สุขสมวัฒน์

19  ส.ค.  58

นายภักดี  สุขสมวัฒน์

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.กุยบุรี

199

5721

สมทบ บิดา - มารดา

นางทวีป  จงศรี

20  ส.ค.  58

นางสาวปราณี  จงศรี

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

200

5690

สมทบ บิดา - มารดา

นางชด  แก้วประเสริฐ

21  ส.ค.  58

นายสุชิน  แก้วประเสริฐ

สพป.ปข. เขต 2  บำนาญ  อ.หัวหิน

201

6121

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญสม  ฟุ้งเฟื่อง

31  ส.ค.  58

นางสุกานดา   ทรัพย์เจริญ

สมทบนายประมวล  โพธิสาร  เสียชีวิตแล้ว

202

5616

สมทบ บิดา - มารดา

นายบุญพันธ์   สังข์ทอง

04  ก.ย.  58

นางยุพา   มะโนเลิศ

ร.ร.บ้านห้วยยางมิตรภาพ  35

203

7057

สมทบ บิดา - มารดา

นางจรัส  กลิ่นเพย

04  ก.ย.  58

นายกัมปนาท  กลิ่นเพย

ร.ร.บ้านหนองกระทุ่ม

204

5706

สมทบ บิดา - มารดา

นายยกเซ่ง  ทองคำ

05  ก.ย.  58

นางสาวนงลักษณ์  ทองคำ

ร.ร.บางสะพาน

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

205

5247

สมทบ บิดา - มารดา

นายเย็น  พูลสวัสดิ์

09  ก.ย.  58

นายภิญโญ  พูลสวัสดิ์

ร.ร.บ้านหนองหิน

206

5633

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.ปราโมทย์   ดีมานพ

15  ก.ย.  58

นางสุรีย์พร  ศิริยุทธ์

ร.ร.เมืองปราณบุรี

207

5213

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองย้อย  โสดา

21  ก.ย.  58

นางสาวนุชจรี ศิริมลชัย

สมทบนางสุชาดา รักเด่น  เสียชีวิตแล้ว

208

5697

สมทบ บิดา - มารดา

นางลมัย  ทรัพย์หอม

28  ก.ย.  58

นายจักรี  ทรัพย์หอม

ร.ร.บ้านห้วยแก้ว

209

6234

สมทบ บิดา - มารดา

นายซังเจี๊ยก   แซ่เตียว

03  ต.ค.  58

นางสาววัลภา  เตรียมวัฒนา

ร.ร.บ้านบน

210

6599

สมทบ บิดา - มารดา

นายอุทัย  เหมือนจินดา

04  ต.ค.  58

นายพิทักษ์  เหมือนจินดา

ร.ร.บ้านเขามัน

211

5343

สมทบ บิดา - มารดา

นายฉัตร  แย้มเปลี่ยน

11  ต.ค.  58

นายประเชิญ  แย้มเปลี่ยน

ร.ร.บ้านไร่บน

212

5627

สมทบ บิดา - มารดา

นายวิเชียร  เอี่ยมสะอาด

21  ต.ค.  58

นางพรทิพย์  เกษสังข์

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

213

6233

สมทบ บิดา - มารดา

นางกันยา  แซ่เตี้ย

21  ต.ค.  58

นางสาววัลภา  เตรียมวัฒนา

ร.ร.บ้านบน

214

6256

สมทบ บิดา - มารดา

นายปม   จัดภัย

22  ต.ค.  58

นางประคอง  ศรีโมรา

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.ทับสะแก

215

6428

สมทบ บิดา - มารดา

นางหัน  อ่ำรุ่ง

26  ต.ค.  58

นางสาวชอุ่ม   อ่ำรุ่ง

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.เมือง

216

5295

สมทบ บิดา - มารดา

นางลี  เชื่อมชิต

30  ต.ค.  58

นางสาวระริน   เชื่อมชิต

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา

217

5807

สมทบ บิดา - มารดา

นายทองสุข  สายนาค

31  ต.ค.  58

นายสุรศักดิ์  สายนาค

ร.ร.บ้านท่าขาม

218

6667

สมทบ บิดา - มารดา

นางเขียน  จันทร์แดง

06  พ.ย.  58

นางสาวจงดี  จันทร์แดง

ร.ร.บ้านราษฎร์ประสงค์

219

5648

สมทบ บิดา - มารดา

นางสุรีย์   กิจคุณธรรม

12  พ.ย.  58

นายประมวล  กิจคุณธรรม

ร.ร.สามร้อยยอดวิทยาคม

220

5559

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญเทิม  อรุณศิริ

22  พ.ย.  58

นางพจนาส  จับใจ

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.ปราณบุรี

221

5771

สมทบ บิดา - มารดา

นายเปลื้อง   เพ็ชรเทศ

27  พ.ย.  58

นางจันทรา  ทองสำราญ

ร.ร.บ้านหนองขาม

222

5804

สมทบ บิดา - มารดา

นายสิน  ทองถึก

30  พ.ย.  58

นางสุมาลี  ทองถึก

ร.ร.อนุบาลบางสะพาน

223

6788

สมทบ บิดา - มารดา

นายบัว  กลิ่นนิรัญ

07  ธ.ค.  58

นางสุนี  กุลแพ

ร.ร.วัดนาผักขวง

224

6454

สมทบ บิดา - มารดา

นายนิธิ  กล่ำกล่อมจิตต์

10  ธ.ค.  58

นายวิโรจน์  กล่ำกล่อมจิตต์

ร.ร.บ้านห้วยมงคล

225

5472

สมทบ บิดา - มารดา

นายพยนต์  มีบำรุง

12  ธ.ค.  58

นางภัทธิรา  ศรีอ่อน

อบต.หนองตาแต้ม

226

9465

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุปผา  เพาะผล

16  ธ.ค.  58

นายชลิต  เพาะผล

ร.ร.ธงชัยวิทยา

227

5243

สมทบ บิดา - มารดา

นางอุทิศ  ซังธาดา

25  ธ.ค.  58

นางมารยาท  ฝันฝากจิต

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.กุยบุรี

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

228

5660

สมทบ บิดา - มารดา

นางต้อย ดวงศิริ

06  ม.ค.  59

นายฉัตรชาย  ดวงศิริ

ร.ร.บ้านพุน้อย

229

6283

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมพร้อย  ตัณฑ์ชนศิวกุล

14  ม.ค.  59

นางสุภาพร  เกิดพุ่ม

ร.ร.กุยบุรีวิทยา

230

5800

สมทบ บิดา - มารดา

น.ท.สมบุญ  ทองน้อย

18  ม.ค.  59

น.ส.สุรัสวดี  ทองน้อย

บำนาญ ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์

231

5826

สมทบ บิดา - มารดา

นางส้วน  สังข์ฤทธิ์

20  ม.ค.  59

นางสาคร  ชูจันทร์

ร.ร.บ้านดอนทราย

232

6284

สมทบ บิดา - มารดา

นายบรรจง  ถาวรนันท์

25  ม.ค.  59

นางบุญราศรี   ระดมกิจ

สพป.ปข. เขต  2  บำนาญ  อ.กุยบุรี

233

6360

สมทบ บิดา - มารดา

นางหอม  สระทองแยง

09  ก.พ.  59

นางวิภาดา   กันตพฤกษ์

ร.ร.บ้านสามร้อยยอด

234

5153

สมทบ บิดา - มารดา

นางเซี่ยงฮวย   แซ่จัง

11  ก.พ.  59

นางสาวทวีพร  ประดิษฐ์ธนะสาร

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.เมือง

235

7405

สมทบ คู่สมรส

นายสุทธิ    เด็กหลี

17  ก.พ.  59

นางฐิติพร  เด็หลี

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

236

6147

สมทบ บิดา - มารดา

นางอนงค์   มสุการัตน์

22  ก.พ.  59

นายพินิจ  มสุการัตน์

สพป.ปข. เขต  1  บำนาญ  อ.บางสะพาน

237

5886

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองล้วน   จิตใจดี

22  ก.พ.  59

นายไพโรจน์  จิตใจดี

ร.ร.บ้านวังน้ำเขียว

238

5929

สมทบ บิดา - มารดา

นายสีล้วน  มีนธรรมคุณ

01  มี.ค.  59

นางรัชนี  แตงยิ้ม

เทศบาลตำบลปราณบุรี

239

6985

สมทบ บิดา - มารดา

นางสังเวียน   ทองคำ

04  มี.ค.  59

นายอานนท์  ทองคำ

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

240

6405

สมทบ บิดา - มารดา

นางวิภา  วรรณพันธุ์

09  มี.ค.  59

นางสุภรดา  ผ่องฉวี

ร.ร.บ้านหนองพรานพุก

241

6037

สมทบ บิดา - มารดา

นายโฮม  ชิงชัย

14  มี.ค.  59

นายสะอาด  ชิงชัย

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพาน

242

5822

สมทบ บิดา - มารดา

นางสาวเกสร  พรหมอุบล

12  เม.ย.  59

นางสาววันวิสาข์  พรหมรักษา

ร.ร.บ้านในล็อค

243

6677

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุรัตน์  ป้องกัน

17  เม.ย.  59

นายชัยศิริ   สุดสวาท

สมทบนางปราณี สุดสวาท  (ร.ร.มัธยมนพคุณ)

244

7342

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุรินทร์  คงเจริญ

19  เม.ย.  59

นางธนพร  อรชร

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

245

6833

สมทบ บิดา - มารดา

นายชัด  เบ้าศรี

29  เม.ย.  59

นางนฤมล  เบ้าศรี

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพาน

246

5834

สมทบ บิดา - มารดา

นางเรียน  ยิ้มใย

05  พ.ค.  59

นายบุญมี  สำเภาแก้ว

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  1

247

6097

สมทบ บิดา - มารดา

นางป้อง  ตุงใย

09  พ.ค.  59

นางพรรณี  คชโกสัย

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพาน

248

5674

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญยิ่ง  วิเศษสมบัติ

17  พ.ค.  59

นางกมลรัตน์  อ่อนทรัพย์

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

249

5731

สมทบ บิดา - มารดา

นางขนิษฐา  ปัญญางาม

20  พ.ค.  59

นางมาลี  นิลพันธ์

โรงเรียนบ้านหนองเสือ

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

250

5880

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมควร  หนูฤทธิ์

21  พ.ค.  59

นายปรีชา  หนูฤทธิ์

โรงเรียนบ้านทองมงคล

251

7328

สมทบ บิดา - มารดา

นางเฮี๊ยะ  แซ่ลิ้ม

21  พ.ค.  59

นายแขก  ชินพาณิชย์

สพป.ปข. เขต  2 บำนาญ  อ.ปราณบุรี

252

5195

สมทบ บิดา - มารดา

นายผวน  สังข์งาม

29  พ.ค.  59

นางอัมพร  ทรงศิลป์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

253

6339

สมทบ บิดา - มารดา

นางถวิล   ชูดวงแก้ว

29  พ.ค.  59

นายบุญมี  ชูดวงแก้ว

โรงเรียนบ้านเขาแดง

254

7023

สมทบ บิดา - มารดา

นายพเยาว์  ชิตสุข

30  พ.ค.  59

นางสาวจรรยา  ชิตสุข

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

255

6607

สมทบ บิดา - มารดา

นายพรมมา  อารีเอื้อ

31  พ.ค.  59

นางวิญญู  ดวงงามยิ่ง

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65

256

7313

สมทบ บิดา - มารดา

นางชิ่น  มุลกุณี

03  มิ.ย.  59

นายมานิตย์  มุลกุณี

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพานน้อย

257

5526

สมทบ บิดา - มารดา

นายประสิทธิ์  ประมงค์

09  มิ.ย.  59

นางนิภา  พึ่งพระ

โรงเรียนบ้านหว้ากอ

258

7043

สมทบ บิดา - มารดา

นายบรรจง  กุณาฑลต์

19  มิ.ย.  59

นายอดุลย์  กุณาฑลต์

โรงเรียนบ้านดอนสำราญ

259

5232

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุตร  จั่นเพชร

20  มิ.ย.  59

นายชูวิทย์  จั่นเพชร

โรงเรียนทับสะแกวิทยา

260

6202

สมทบ บิดา - มารดา

นายสุทน  สร้อยเพ็ชร

21  มิ.ย.  59

นายเมธี  สร้อยเพ็ชร

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

261

5606

สมทบ บิดา - มารดา

นางบุญเตี่ยง  เรืองสัจ

28  มิ.ย.  59

นายสำราญ  เรืองสัจ

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.ทับสะแก

262

6958

สมทบ บิดา - มารดา

นายฉลอง  เทพกรณ์

08  ก.ค.  59

นางปัทมา  เข็มบุปผา

โรงเรียนบ้านหนองจันทร์

263

6036

สมทบ บิดา - มารดา

นางหนูกร  สุวรรณพงศ์

09  ก.ค.  59

นางกัลยกร  สุวรรณพงศ์

โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย

264

5474

สมทบ บิดา - มารดา

นายสมบูรณ์  ชะตา

21  ก.ค.  59

นางกนกวรรณ  ชะตา

โรงเรียนนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์

265

5400

สมทบ บิดา - มารดา

นายเศียร  ผดุงผิว

21  ก.ค.  59

นางอุษา  ยี่รงค์

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  2

266

7884

สมทบ คู่สมรส

ส.ต.ต.ฐิติพงษ์  เนื้อแก้ว

21  ก.ค.  59

นางวราภรณ์   เนื้อแก้ว

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.เมือง

267

5802

สมทบ บิดา - มารดา

ร.ต.ต.อนันต์  อภิวะ

30  ก.ค.  59

นางกนกพร  บุญญะบุญญา

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  1

268

7047

สมทบ บิดา - มารดา

นางชั้น  ฤทธิเดช

31  ก.ค.  59

นายวิวัฒน์  ฤทธิเดช

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบฯ  เขต  1

269

6855

สมทบ บิดา - มารดา

นายโกวิทย์  จิตรโสภา

07  ส.ค.  59

นางกันธิมา  อรรถมานะ

โรงเรียนนเมืองอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

270

6794

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองอยู่  แก้วหล่อ

07  ส.ค.  59

นายวิรัตน์  โสภา

สำนักงานวัฒนธรรม

271

7176

สมทบ บิดา - มารดา

นางกาญจนา  บรรเทาทุกข์

10  ส.ค.  59

นางนวรัตน์   สว่างแผ้ว

โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

272

5823

สมทบ บิดา - มารดา

นายสงบ  ทองแดง

11  ส.ค.  59

นางอำพร   ธีรกิดาการ

โรงเรียนวัดนาหูกวาง

273

5622

สมทบ บิดา - มารดา

นางสำเนียง  ปานทอง

15  ส.ค.  59

นายวัชรินทร์   สังคะหะ

สมทบ นายสมปอง  สังคะหะ (เสียชีวิต)

274

7184

สมทบ บิดา - มารดา

นายถนอมรัตน์  ฤทธิ์สำเร็จ

15  ส.ค.  59

นางอภิตา  หมื่นคลัง

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพานน้อย

275

7014

สมทบ บิดา - มารดา

นายบรรจง  โพธิ์คุ้ม

03  ก.ย.  59

นางนพพร  หล่อสุวรรณ

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.ทับสะแก

276

5450

สมทบ บิดา - มารดา

นางปุ่น  กลิ่นเกลา

05  ก.ย.  59

นางสาวสุรีย์  กลิ่นเกลา

ร.ร.พัฒนาประชานุเคราะห์

277

7268

สมทบ บิดา - มารดา

นางพัว  ขวัญเรือน

08  ก.ย.  59

นางบัวผัน  ขวัญเรือน

ร.ร.บ้านดงไม้งาม

278

5426

สมทบ บิดา - มารดา

นางมุ้ย  แซ่ซือ

14  ก.ย.  59

นางพรพิมล  กรยืนยง

ร.ร.บ้านมะเดื่อทอง

279

5346

สมทบ บิดา - มารดา

นางม้วน   วิวาใจโต

21  ก.ย.  59

นายไพโรจน์  อ่อนท้วม

ร.ร.บ้านดอนมะขาม

280

6475

สมทบ บิดา - มารดา

นายผึ้ง   รัชดาธิกุล

30  ก.ย.  59

นายสมพงค์   รัชดาธิกุล

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

281

5684

สมทบ บิดา - มารดา

นางแหวน   ภู่มาลี

03  ต.ค.  59

นายวุฒิ  ภู่มาลี

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.เมือง

282

4397

สมทบ คู่สมรส

นายนิเวช  เพชรชมทรัพย์

05  ต.ค.  59

นางวรรณา   เพชรชมทรัพย์

ร.ร.ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์

283

4392

สมทบ คู่สมรส

นางวีณา  แขยินดี

05  ต.ค.  59

นายวรวัจน์  แขยินดี

96  ถนนสุขจิต  อำเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

284

7192

สมทบ บิดา - มารดา

นายเต้า   แจ้งสามสี

05  ต.ค.  59

นางบังอร  จินดามณี

ร.ร.เทศบาลบ้านหัวหิน

285

5913

สมทบ บิดา - มารดา

นางยุ้ง   วงษ์ดำรงศักดิ์

06  ต.ค.  59

นางพรทิพย์  วงษ์ดำรงศักดิ์

ร.ร.บางสะพาน

286

5560

สมทบ บิดา - มารดา

นายแถม   เกตุแก้ว

06  ต.ค.  59

นางสาวเจริญลักษณ์   เกตุแก้ว

ร.ร.กุยบุรีวิทยา

287

7197

สมทบ บิดา - มารดา

นางฮ้วย  ทองหนู

07  ต.ค.  59

นางนงลักษณ์  สมพงษ์

อบต.หนองตาแต้ม

288

5356

สมทบ บิดา - มารดา

นางพิน  อักษรพรหม

09  ต.ค.  59

นางอุทุมพร  ราชานาค

ร.ร.บ้านบึง

289

5829

สมทบ บิดา - มารดา

นายสมคิด  ชูจันทร์

10  ต.ค.  59

นายธนะสิน  ชูจันทร์

ร.ร.บ้านหนองมะค่า

290

5584

สมทบ บิดา - มารดา

นางกำพร้า   ไชยชนะ

26  ต.ค.  59

นางสุภรดา    กรังพานิช

ร.ร.เทศบาลวัดธรรมิการาม

291

7109

สมทบ บิดา - มารดา

นายประจักษ์   ทิพย์อักษร

29  ต.ค.  59

นายทองเจือ  ทิพย์อักษร

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพาน

292

4375

สมทบ คู่สมรส

ร.ต.ต. สมบูรณ์   ดำนงค์

02  พ.ย.  59

นางสาวปราลีณา  ดำนงค์

สพป.ปข. เขต  2 บำนาญ  อ.กุยบุรี

 

ลำดับ

เลขทะเบียน 

ประเภทสมาชิก 

ชื่อ-สกุล 

วันที่เสียชีวิต

ผู้รับผลประโยชน์ 

หน่วยงานของผู้รับผลประโยชน์

293

5580

สมทบ บิดา - มารดา

นางหนูพุม   ธนะเจริญ

02  พ.ย.  59

นางอรพินท์    เกาะน้อย

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.ทับสะแก

294

5726

สมทบ บิดา - มารดา

นางน้าว  ศรีนคร

06  พ.ย.  59

นางอนงค์   ธรรมนารักษ์

สพป.ปข. เขต  2 บำนาญ  อ.สามร้อยยอด

295

5327

สมทบ บิดา - มารดา

นางมุ้ยฮวย   แซ่ฮึ้ง

13  พ.ย.  59

นางจารุวรรณ  พรหมดี

ร.ร.อนุบาลทับสะแก

296

6186

สมทบ บิดา - มารดา

นายห้วน  ทิพย์คีรี

19  พ.ย.  59

ส.ต.อ.เสมา  ทิพย์คีรี

ร.ร.เนินแก้ววิทยาคาร

297

5711

สมทบ บิดา - มารดา

นายเอี่ยม   เช้ารุ่งโรจน์

25  พ.ย.  59

นายสมบุญ   เช้ารุ่งโรจน์

ร.ร.ทับสะแกวิทยา

298

5666

สมทบ บิดา - มารดา

นายดับ  ศรีอินทร์

30  พ.ย.  59

นายเดชา  ศรีอินทร์

ร.ร.หนองหญ้าปล้อง

299

5575

สมทบ บิดา - มารดา

นางลิ้นจี่    บุญประกอบพร

12  ธ.ค.  59

นายพิภพ  บุญประกอบพร

ร.ร.บ้านท่าฝาง

300

4470

สมทบ คู่สมรส

นายสุชาติ   สุนทรมณี

16  ธ.ค.  59

นางบุปผา  สุนทรมณี

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพานน้อย

301

6300

สมทบ บิดา - มารดา

นางปาน  แซ่อึ่ง

17  ธ.ค.  59

นายสันติศักดิ์   ปัญญาพานิช

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.เมือง

302

5413

สมทบ บิดา - มารดา

นางเสม  เรียนรู้

19  ธ.ค.  59

นางธนันทน์ญา   เรียนรู้

ร.ร.บ้านวังยาว

303

6374

สมทบ บิดา - มารดา

นางกิมเหี้ยง  ผิวขาว

21  ธ.ค.  59

นางเดือนแรม   พัฒนเจริญ

ร.ร.บ้านดอนทอง

304

6452

สมทบ บิดา - มารดา

นางสมบุญ   ศรีสุขใส

23  ธ.ค.  59

นางบุศรา  จารุศิริสมบัติ

สพป.ปข. เขต  2 บำนาญ  อ.หัวหิน

305

672

สามัญ

นางรัตนา  ศรีขาว

24  ธ.ค.  59

ร.อ.วัชรินทร์  ศรีขาว

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.เมือง

306

5796

สมทบ บิดา - มารดา

นางทองใบ  ตรีอำพร

28  ธ.ค.  59

นางจำนน   เขางใหญ่

ร.ร.บ้านหนองพิกุล

307

5868

สมทบ บิดา - มารดา

นางอัมพร   ทองอร่าม

30  ธ.ค.  59

นายปัญญา   ทองอร่าม

หน่วยกลาง  จ.เพชรบุรี

308

5798

สมทบ บิดา - มารดา

นายยำ  ทับจิตร์

31  ธ.ค.  59

นายสมศักดิ์   ทับจิตร์

ร.ร.บ้านทุ่งยาว

309

5803

สมทบ บิดา - มารดา

นางเขียว   ชินวดี

03  ม.ค.  60

นายกิตติพันธ์  ชินวดี

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.บางสะพาน

310

2766

สามัญ

นายนพพร  บัวขาว

09  ม.ค.  60

นายอิทธินัยน์  บัวขาว

อบต. หนองตาแต้ม

311

1845

สามัญ

นางนิชิรา  โกษาแสง

11  ม.ค.  60

นายสุบิน   โกษาแสง

ร.ร.วัดหัวตาลแถว

312

5449

สมทบ บิดา - มารดา

นางจวน   ขวัญเมือง

17  ม.ค.  60

นางศรีพันธ์   ประเสริฐยิ่ง

สพป.ปข. เขต  1 บำนาญ  อ.เมือง

313

1658

สามัญ

นางอารีย์   แพใหญ่

17  ม.ค.  60

นายประสงค์  แพใหญ่

สพป.ปข. เขต  2 บำนาญ  อ.กุยบุรี