HOMEPAGE »บริการ
กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

กำหนดวิธีการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิกตามเกณฑ์ ดังนี้

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปถึง 15 ปี มีสิทธิได้รับเงินเท่ากับจำนวนปีที่เป็นสมาชิก 
  คูณด้วย 300 บาท
- เป็นสมาชิกมากกว่า 15 ปี ขึ้นไปถึง 20 ปี มีสิทธิได้รับเงินเท่ากับจำนวนปีที่เป็นสมาชิก
  คูณด้วย 400 บาท

- เป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป มีสิทธิได้รับเงินเท่ากับจำนวนปีที่เป็นสมาชิก
 
คูณด้วย 500 บาท

(ถ้าเศษเดือนเกิน 6 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 ปี) กรณีสมาชิกที่โอนสมาชิกภาพมาจากสหกรณ์แห่งอื่น ไม่นับรวมอายุเป็นสมาชิกจากสหกรณ์เดิม