HOMEPAGE »บริการ
กองทุนช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเสียชีวิต

สวัสดิการสำหรับสมาชิกถึงแก่กรรม

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ฯ  ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปีบริบูรณ์ จ่ายสวัสดิการ 30,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ถึง 3 ปีบริบูรณ์ จ่ายสวัสดิการ 70,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป - 4 ปี จ่ายสวัสดิการ 80,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป - 5 ปี จ่ายสวัสดิการ 90,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป - 6 ปี จ่ายสวัสดิการ 100,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป - 7 ปี จ่ายสวัสดิการ 110,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป - 8 ปี จ่ายสวัสดิการ 120,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป - 9 ปี จ่ายสวัสดิการ 130,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป - 10 ปี จ่ายสวัสดิการ 140,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป - 11 ปี จ่ายสวัสดิการ 150,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป - 12 ปี จ่ายสวัสดิการ 160,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป - 13 ปี จ่ายสวัสดิการ 170,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป - 14 ปี จ่ายสวัสดิการ 180,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป - 15 ปี จ่ายสวัสดิการ 190,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป - 16 ปี จ่ายสวัสดิการ 200,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป - 17 ปี จ่ายสวัสดิการ 210,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป - 18 ปี จ่ายสวัสดิการ 220,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 19 ปี จ่ายสวัสดิการ 230,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป - 20 ปี จ่ายสวัสดิการ 240,000 บาท

- อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ่ายสวัสดิการ 400,000 บาท