HOMEPAGE »บริการ
เงินกองทุนสาธารณประโยชน์

สวัสดิการเงินกองทุนสาธารณประโยชน์

1. จ่ายเพื่อการศึกษา ได้แก่

                - เป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน ให้แก่โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด

                - เป็นทุนในการอบรม การสัมมนา การวิจัย ค้นคว้า การจัดกิจกรรมอื่นๆ ในสหกรณ์ และทางการศึกษา
ทั่วไปที่คณะกรรมการกำหนด

2. จ่ายเพื่อการกุศล ได้แก่

                - บำรุงศาสนา ทั้งทางวัตถุ และวิชาการ
               
- การสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย และภัยพิบัติอื่นๆ
               
- การส่งเคราะห์นักเรียนที่ยากจน