HOMEPAGE »บริการ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
การกู้เงินฉุกเฉิน
วงเงินในการกู้เงิน
3 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือไม่เกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้น สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่ากัน
การผ่อนชำระหนี้
งวดชำระหนี  36  งวด
เงือนไข
อายุการเป็นสมาชิก  1 เดือนขึ้นไป (กรณีสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปีจึงมีสิทธิกู้ใหม่ได้)
ผู้ค้ำประกัน/หลักทรัพย์
-
หลักเกณฑ์อื่นๆ
-