HOMEPAGE »บริการ
เงินกู้เพื่อดำรงชีพ
การกู้เพื่อดำรงชีพ
วงเงินในการกู้เงิน
    กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
การผ่อนชำระหนี้

    - ส่งชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุกเดือน พร้อมชำระเงินต้น 100 บาททุกเดือน

    - ส่งชำระเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ ภายในระยะเวลา 10 ปี

เงือนไข
    อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือนขึ้นไป (กรณีสมาชิกที่เคยลาออก ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงมีสิทธิกู้ได้)
ผู้ค้ำประกัน/หลักทรัพย์
    1 คน
หลักเกณฑ์อื่นๆ

1. สิทธิ์การกู้ได้ 10 เท่าของเงินปันผลรวมเงินเฉลี่ยคืนของปีก่อนกู้ 
    แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

2. ผู้กู้จะต้องทำประกันชีวิตไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่กู้ได้ตาม
    ระยะเวลาที่ส่งชำระ

3. จะต้องชำระต้นเดือนละ 100 บาท พร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน (รวม
    สัญญาปี 53,54,55 ด้วย)

4. หากระหว่างปีชำระหนี้ (ต้น) ไม่ถึงร้อยละของจำนวนเงินกู้ 
    จะต้องยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระหนี้ให้ได้
    ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้

5. สำหรับผู้กู้ปี 53,54,55 หากชำระหนี้ตามข้อ 3 และข้อ 4 ไม่ถึง
    ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้จะต้องนำเงินมาชำระภายในเดือน
    ธันวาคม ถ้าไม่ชำระจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนของปีถัดไปและงด 
    เงินกู้ทุกประเภทจนกว่าจะชำระหนี้ตามระเบียบ