HOMEPAGE »บริการ
เงินกู้เพื่อการศึกษา
การกู้เพื่อการศึกษา
วงเงินในการกู้เงิน
ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท (รวมเงินกู้ที่ได้ต้องไม่เกินสิทธิในการกู้สามัญหรือพิเศษ)
การผ่อนชำระหนี้
งวดชำระหนี้  150  งวด
เงือนไข
อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือนขึ้นไป (กรณีสมาชิกที่เคยลาออก ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงมีสิทธิกู้ได้)
ผู้ค้ำประกัน/หลักทรัพย์
1 คน (ต้องไม่เป็นคนเดียวกับที่ค้ำประกันเงินกู้สามัญ)
หลักเกณฑ์อื่นๆ

1.      กู้ได้วงเงินสูงสุด  จำนวน  200,000  บาท  (ไม่เกินสิทธิ์กู้สามัญได้)

2.      กู้เพื่อการศึกษาตนเองหรือบุตร  ตั้งแต่ระดับการศึกษามัธยมศึกษาขึ้นไป

3.      การพิจารณาเงินกู้เพื่อการศึกษาพิจารณาทุกเดือน มอบให้คณะกรรมการเงินกู้สามัญเป็นผู้พิจารณา

4.      แบบคำขอกู้เพื่อการศึกษาใช้แบบเดียวกับคำขอกู้สามัญ

5.      การจ่ายเงินกู้  จ่าย 4-6 งวด  พิจารณาตามระดับการศึกษาจ่ายทุก  6  เดือน

6.      ชำระหนี้ได้ไม่เกิน  150  งวด

7.      อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1  ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญปกติในขณะนั้น

8.      การค้ำประกัน

          8.1  สมาชิกที่ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นคนเดียวกับผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญปกติของผู้กู้

          8.2  สมาชิก  1  คน  มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้เพื่อการศึกษาได้เพียง  1  สัญญา

                สมาชิกที่เป็นเอกชน  หรือลูกจ้างประจำกู้  ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการ

9.      หลักฐานประกอบการกู้

          9.1  ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา

          9.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่ศึกษา

          9.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

          9.4  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

10.    ในกรณีที่ผู้กู้มีเงินกู้อยู่ 2 สัญญา ถ้าต้องการชำระหนี้คืนก่อนกำหนด  จะต้องชำระหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาก่อน

11.    ในกรณีที่คู่สมรสเป็นสมาชิกทั้ง  2  คน  สามารถใช้สิทธิ์กู้ได้  2  คน  แต่ต้องเป็นบุตรคนละคนกัน

12.    จ่ายเงินกู้เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 1-5 ของทุกเดือน

13.    ในกรณีที่ผู้กู้เงินพิเศษอยู่แล้ว  สามารถยื่นกู้เพื่อการศึกษาได้  เมื่อรวมทุกสัญญาแล้ววงเงินต้องไม่เกิน  3,000,000  บาท

14.   ในกรณีที่สมาชิกใช้สิทธิในการกู้สามัญ  2  สัญญา  เต็มสิทธิ แล้วแต่ยังเบิกเงินงวดเพื่อการศึกษาไม่หมดต้องการไปใช้สิทธิ์
        กู้สามัญปกติ  จะต้องนำเงินมาชำระหนี้เพื่อการศึกษาให้หมดก่อน  จึงจะยื่นกู้สามัญปกติได้