HOMEPAGE »บริการ
เงินสามัญ

 

      

การกู้เงินสามัญ
วงเงินในการกู้เงิน
       ข้อ 1.วงเงินกู้ต้องไม่เกิน “สามล้านบาท”  หรือจำนวนเงินเดือนของสมาชิกผู้นั้นไม่เกิน “เก้าสิบเดือน”  หรือไม่เกิน “หกเท่าของค่าหุ้น” ซึ่งสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(1)  ผู้กู้มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 3 ปี กู้ได้ไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
(2)  ผู้กู้มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 800,000.00 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  
(3)  ผู้กู้มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
 
การผ่อนชำระหนี้
งวดชำระหนี  300  งวด
เงือนไข
อายุการเป็นสมาชิก  6 เดือนขึ้นไป (กรณีสมาชิกที่เคยลาออกจากสหกรณ์ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปีจึงมีสิทธิกู้ใหม่ได้)
ผู้ค้ำประกัน/หลักทรัพย์

ไม่เกิน - 200,000   ใช้ผู้ค้ำประกัน  1  คน
200,001-400,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน  2  คน
400,001-600,000 ใช้ผู้ค้ำประกัน  3  คน
ตั้งแต่ 600,001 ขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน 

หลักเกณฑ์อื่นๆ

- กรณีผู้กู้ทำงานประจำโรงเรียน สังกัดเอกชน ให้กู้ได้ ข้อ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 70 
- กรณีผู้กู้มีอายุการทำงานน้อยกว่า 25 เดือน ให้กู้ได้ ข้อ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 80
- กรณีผู้กู้ซึ่งถือหุ้นเป็นหลักประกันนั้น ให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)